Kontakt

Home

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej kopernik.warmia.mazury.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej https://kopernik.warmia.mazury.pl

Dane teleadresowe jednostki: Departament Kultury i Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn

Data publikacji strony internetowej: 2023-01-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Strona podmiotowa www.kopernik.warmia.mazury.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem poniższych informacji:

  • Skany oświadczeń majątkowych,
  • Skany petycji wnoszonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie,
  • informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Na stronie internetowej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:
•    TAB - przejście do następnej pozycji,
•    SHIFT + TAB - przejście do poprzedniej pozycji,
•    ENTER - przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji,
•    STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ - nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu,
•    SPACJA - wybór pozycji,
•    ESCAPE - powrót do nadrzędnej pozycji.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie posiada następujące ułatwienia:
•    odpowiedni kontrast
•    możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
•    moduł wyszukiwania
•    focus wokół elementów nawigacyjnych
•    wyróżniony kontrast odnośników

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2023-01-20
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Mindrow - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (89) 52 19 400. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony podmiotowej Rzecznika Praw Obywatelskich).

Dostępność architektoniczna

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zlokalizowany jest w budynku przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie. Budynek nie posiada urządzeń ułatwiających dostęp osobom niepełnosprawnym, ani podjazdów.